Shenzhen Tumor Hospital (Not treating yet)

Shenzhen, China